Dátum školenia
24. okt
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Aplikácia nových vykazovacích požiadaviek v praxi

Na tomto kurze sa budeme venovať praktickému uplatneniu nových požiadaviek na vykazovanie informácií o udržateľnosti. Spoločne preskúmame relevantné témy a poskytneme Vám návody a príklady, aby ste získali dôkladné pochopenie nových legislatívnych noriem a ich aplikáciu v praxi.

Úvod do CSRD a ESRS

Krátky súhrn CSRD smernice (Corporate Sustainability Reporting Directive) a ESRS štandardov (European Sustainability Reporting Standards) a ich významu pre organizácie.

Dvojitá významnosť (Double materiality)

Vysvetlenie konceptu dvojitej významnosti a kľúčových bodov hodnotiaceho procesu dvojitej významnosti.

Hodnotový reťazec (Value chain)

Analýza a identifikácia hlavných čŕt hodnotového reťazca spoločnosti v kontexte udržateľnosti.

Identifikácia Rizík, Príležitostí a Vplyvov (IRO)

Zhodnotenie a identifikácia kľúčových rizík, príležitostí a vplyvov spojených s udržateľnosťou vo vašej organizácii.

Analýza zainteresovaných Strán (Stakeholder analysis)

Metódy efektívneho dotazovania a zapájania zainteresovaných strán do procesu identifikácie významných tém udržateľnosti.

Identifikácia významných tém

Identifikácia hlavných oblastí a tém súvisiacich s udržateľnosťou, ktoré majú významný dosah na vašu organizáciu.

GAP Analýza k ESRS

Analýza súladu s požiadavkami ESRS a identifikácia medzier.

Taxonómia EU

Na praktickom príklade sa naučíte identifikovať a vykazovať udržateľné činnosti. Porozumiete tomu, ako posúdiť oprávnené činnosti vo vašej spoločnosti a akým spôsobom ich zohľadniť v zverejneniach v súlade s požiadavkami taxonómie, zohľadňujúc technické kritéria preskúmania pre významný príspevok, posúdenie pravidla výrazne nenarušiť zvyšné environmentálne ciele

Európske štandardy pre vykazovanie o udržateľnosti (ESRS) – Na prípadovej štúdií sa spoločne zameriame na vybrané oblasti v procese posúdenia dvojitej významnosti (určenie hodnotového reťazca, predbežné stanovenie významných tém, identifikácia vplyvov, rizík a príležitostí, možné spôsoby dialógu so zainteresovanými stranami).

Na školení budete

– Aplikovať požiadavky na vykazovanie podľa CSRD smernice

– Identifikovať a vykazovať udržateľné činnosti v súlade s EU Taxonómiou

– Aplikovať vybrané oblasti procesu dvojitej významnosti a európske štandardy ESRS na konkrétny prípad

– Identifikovať a vykazovať informácie, vplyvy, riziká a príležitosti, ktoré musia byť zverejnené

Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Gabriela Hetényiová
ESG reporting and advisory Manager
Vladimír Kundrák
Assistant Manager
KPMG Business Institute
Peter Nemečkay
Executive Director
Accounting and ESG Advisory
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – úroveň II. po absolvovaní online testu

Registrácia

do 22.10.2024 do 20.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti