Petronela Lakatošová

Lecturer

Petra nastúpila do KPMG Slovakia v roku 2005 na oddelenie auditu. Pracovala ako asistent audítora na zákazkách finančného auditu obchodných spoločností (slovenské GAAP a IFRS) pôsobiacich na slovenskom trhu. V rámci auditu taktiež vykonávala hodnotenia rizika SOX a kontroly.

V roku 2013 prešla na oddelenie Risk & Compliance, aby pomáhala s konsolidáciou podnikateľských subjektov a prezentáciou účtovnej závierky. Od roku 2019 pracovala na projektoch v rámci tímu Talent Solutions. Pracovala na projektoch účtovného poradenstva, kde mala na starosti konsolidačný proces komplexných skupín spoločností. Tiež dohliadala na prácu mladších členov tímu v Centre digitálneho auditu KPMG a pomáhala pri vytváraní nového súboru kontrol pre interné postupy KYC v súlade s metodikou KPMG.

Je členkou ACCA od roku 2017. Ako lektorka sa zameriava na finančné účtovníctvo a simuláciu biznisu.

Miroslava Plevová

Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting
Miroslava Plevová

Miroslava Plevová

Senior Manager
Accounting Advisory and ESG Reporting

Miroslava pracuje pre KPMG Slovensko od roku 2010, aktuálne na pozícii senior manažéra na oddelení auditu a účtovného poradenstva. Počas svojho pôsobenia v KPMG absolvovala 2,5- ročnú  zahraničnú stáž v Silicon Valley, KPMG US. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním audítorských služieb predovšetkým pre spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu, služieb a výroby (najmä automobilový priemysel a spotrebná elektronika), ako aj s poskytovaním služieb účtovného poradenstva podľa IFRS/EÚ (napríklad prechod na nový účtovný štandard IFRS 16 Lízing, zostavovanie individuálnych ako aj konsolidovaných účtovných závierok podľa IFRS/EÚ, prvotná aplikácia IFRS/EÚ) ako aj slovenských účtovných štandardov. Okrem rodnej slovenčiny hovorí viacerými svetovými jazykmi, predovšetkým po anglicky.

Andrea Šikulová

Senior Manager
Accounting Advisory

Andrea pracuje pre KPMG od roku 2004. Je slovenským štatutárnym audítorom a daňovým poradcom.

Andrea má viac ako 15 ročné skúsenosti s auditom, účtovným a daňovým poradenstvom.

Poskytuje poradenstvo množstvu podnikov, špecializuje sa na posudzovanie jednotlivých účtovných transakcií, ako aj komplexných účtovných situácií, venuje sa otázkam reštrukturalizácie, zlučovania, splynutia a rozdelenia podnikov, a to z hľadiska slovenských účtovných predpisov, ako aj IFRS.

Andrea hovorí slovensky, anglicky a maďarsky.

Róbert Kolár

Executive Director
Tax

Róbert začal pracovať pre KPMG na Slovensku v roku 1998 na pozícii Executive Director pôsobí od roku 2010.

Róbert sa zameriava najmä na komplexné otázky zdaňovania spoločností veľkých nadnárodných spoločností, ako aj prichádzajúcich investorov. Má rozsiahle skúsenosti s vedením daňových tímov pri poskytovaní compliance a poradenských služieb spoločnostiam z rôznych sektorov.

Ďalej pracoval na štruktúrovaní realitných projektov pre mnohých klientov a dohliada aj na niekoľko projektov transferového oceňovania KPMG Slovensko.

Svojim klientom poskytuje aj komplexné poradenské služby v oblasti vypracovania daňových priznaní pre klientov (právnické osoby) a DPH.

Je členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Dávid Hargaš

Lecturer

Dávid pracoval v KPMG od roku 2004 do roku 2010 ako audítor na oddelení Financial Services. V roku 2007 absolvoval krátkodobú stáž v Audit New Zealand, kde získal skúsenosti s auditom štátnej správy.

Od roku 2010 do roku 2016 pracoval pre Dell s.r.o. v centre zdieľaných služieb ako manažér na pozíciách Corporate Governance, centralizované účtovníctvo (účtovanie výnosov a medzipodnikové transakcie), štatutárne účtovníctvo a finančné plánovanie a analýzy. Ďalej od 2016 do 2017 pracoval v Amazon Slovakia s.r.o., bol zodpovedný za manažovanie kontrolných procesov v oblasti obchodných pohľadávok a záväzkov. V roku 2018 nastúpil do Metzeler Slovakia s.r.o. ako finančný riaditeľ a neskôr konateľ spoločnosti, kde zotrval do 2019.

Má rozsiahle skúsenosti so školením interných školení a školení pre klientov najmä na témy finančné a manažérske účtovníctvo.

Dávid je členom ACCA od roku 2008.

 

 

Jozef Hančár

Director
Audit

Jozef pôsobil v KPMG od roku 2004 vyše šesť rokov na oddelení auditu, potom rovnako dlhú dobu na pozícii riaditeľa Úseku aktuárskych činností a riadenia rizík v Poštovej poisťovni. V roku 2017 sa vrátil do KPMG a aktuálne zastáva pozíciu Director na oddelení auditu. Venuje sa auditu, ale aj poskytovaniu aktuárskych služieb a účtovného poradenstva ako aj školeniam na témy ako sú poistné zmluvy a zamestnanecké požitky. Medzi jeho klientov patria významné spoločnosti z odvetvia finančných služieb – najmä poisťovne, ale aj iné finančné inštitúcie, výrobné spoločnosti či orgány štátnej správy. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky. Je kvalifikovaným aktuárom Slovenskej spoločnosti aktuárov.