Dátum školenia
14. máj
2024
Miesto
KPMG Conference Centre alebo ONLINE
Jazyk
Slovenský

Školenie v rámci KPMG ESG Certifikácie, kde sa dozviete základný rámec ako postupovať pri vykazovaní emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2, rozsah 3). Po školení Vám ponúkame absolvovať online test, na základe ktorého získate KPMG ESG certifikát – Vykazovanie emisií skleníkových plynov.

Na školení sa budeme venovať vykazovaniu emisií skleníkových plynov (rozsah 1, rozsah 2 a rozsah 3) na úrovni akejkoľvek organizácie vrátane praktických príkladov. Zároveň si vysvetlíme, prečo je dôležité v rámci ESG monitorovať aj iné emisie znečisťujúcich látok, nielen skleníkové plyny.

OBSAH ŠKOLENIA

Úvod do problematiky, klimatická zmena

Skleníkový efekt, GWP, dopady zmeny klímy, adaptačné a mitigačné opatrenia, uhlíková neutralita a net zero, kompenzácie a offsety atď.

Prehľad reportovacích štandardov, GHG Protokol

Ako sa na vykazovanie emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok pozerajú štandardy EFRAG, ISSB, SEC.

Určenie hraníc

Hranice na úrovni prevádzky, na úrovni organizácie (materské korporátne organizácie, viac združených prevádzok), aglomerácie (mesto, obec).

Výpočet

Metodika a modelové prípady.

Sledovanie emisií a stanovenie cieľov

Dosiahnuteľnosť a reálnosť cieľov, monitorovanie výsledkov, modifikácia cieľov.

Offsety, kredity a kompenzácie

Definície, rozdiely a vysvetlenie

Uistenie a verifikácia

Certifikované / akreditované výpočty verzus verifikácia výpočtov treťou stranou. Uistenie v procese vykazovania.

Po absolvovaní školenia budete poznať odpovede na tieto otázky:

  • Ako definovať hranice pre vykazovanie emisií.
  • Aký je rozdiel medzi emisiami v rozsahu 1, 2 a 3.
  • Aké ukazovatele je potrebné zobrať do úvahy pri metodike výpočtu.
  • Sú offsety, kredity a kompenzácie potrebné.
  • Aký je význam uistenia a verifikácie reportov o vykazovaní emisií.

 

Lektori
Peter Škyrta
Sustainability Manager, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Petra Semjanová
Petra Semjanová
Sustainability Consultant, ESG
ESG Risk Management and ESG Advisory
Alena Popovičová
Alena Popovičová
Akreditovaný overovateľ údajov o skleníkových plynoch
Program

09.00 – 12.00 školenie
12.00 – 13.00 obed
13.00 – 16.30 školenie

Cena

650 € bez DPH/osoba

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie počas prestávok a obed, KPMG ESG certifikát – úroveň I. po absolvovaní online testu

Fakturácia

poplatok za školenie bude fakturovaný po ukončení školenia

Registrácia

do 13.5.2024 do 20.00

Viac informácií

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

24. jún 2024

KPMG ESG Certifikácia – Vykazovanie informácií o udržateľnosti: ESG riziká a príležitosti