09. feb
2018

Ktoré zmeny v novele zákona o účtovníctve sa najviac dotknú firiem či živnostníkov a prečo?

Ktoré zmeny v novele zákona o účtovníctve sa najviac dotknú firiem či živnostníkov a prečo?

Je to hlavne predĺženie lehoty archivácie z päť na desať rokov. Doteraz bola povinnosť archivovať desať rokov len účtovnú závierku, výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou a výročnú správu. Ostatné účtovné záznamy, ako sú účtovné doklady, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy či inventarizačné zápisy bola povinnosť archivovať päť rokov. Táto lehota sa teraz predlžuje z päť na desať rokov. Toto sa dotkne všetkých účtovných jednotiek. Teda malých, veľkých, fyzických osôb, právnických osôb a podobne.

Bude dlhšia archivácia pre firmy problém aj kvôli skladovým priestorom?

Archivácia je možná nielen v písomnej forme, ale aj v technickej forme, takže predĺženie lehoty archivácie nemusí vždy znamenať enormný nárast požiadaviek na skladové priestory. V každom prípade to však bude nárast a v každom prípade s tým budú spojené vyššie finančné náklady.

Dá sa, čo sa týka noviniek, hovoriť aj o uľahčení podmienok?

Je tu aj jedno uľahčenie, týka sa lehoty na predloženie účtovnej závierky na schválenie. Priniesla ho novela Obchodného zákonníka v októbri 2017. Týka sa príslušných orgánov akciovej spoločnosti, jednoduchej spoločnosti na akcie, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku, ktorými sú spravidla štatutárne orgány, napríklad pri akciovej spoločnosti predstavenstvo, pri spoločnosti s ručením obmedzeným konateľ. Doteraz mali povinnosť predložiť účtovnú závierku na schválenie najvyššiemu orgánu týchto subjektov do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Najvyšší orgán je spravidla valné zhromaždenie. Novelou Obchodného zákonníka sa toto ustanovenie zjednodušuje. Účtovná závierka sa musí predložiť tak, aby ju tento orgán schválil do dvanástich mesiacov odo dňa, ku ktorému sa táto účtovná závierka zostavuje. Čiže môže ju predložiť aj neskôr ako do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. A je tu ešte jedno nepatrné uľahčenie, a to predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o schválení účtovnej závierky príslušným orgánom účtovnej jednotky do registra účtovných závierok. Lehota sa predlžuje z päť na pätnásť dní.

Prinesú zmeny zvýšené finančné náklady pre firmy? A dá sa rozlíšiť, ktoré opatrenia sa dotknú viac veľkých firiem a ktoré ohrozia menšie podniky?

Áno, náklady sa zvýšia. Najviac to bude pri predĺžení doby archivácie z päť na desať rokov, ktoré som spomínal v prvej odpovedi. Čo sa týka druhej časti otázky, to sa nedá takto jednoznačne povedať, niektoré zmeny sa týkajú všetkých účtovných jednotiek, malých či veľkých.

Ktoré zmeny pre rok 2018 skôr uľahčia podnikateľom účtovanie?

Novelou Obchodného zákonníka v októbri 2017 sa spresňuje dátum, takzvaný rozhodný deň, ku ktorému je možné zlúčenie, splynutie a rozdelenie uskutočniť spätne. Aj doteraz sa rozhodný deň mohol stanovovať spätne, ale nebolo celkom jasné, dokedy spätne, dokedy dozadu je ho možné stanoviť. Toto je teraz spresnené. Na túto zmenu v Obchodnom zákonníku potom nadväzuje účtovníctvo.

A ďalšie pozitíva?

Ďalšou pozitívnou zmenou, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka, je úprava kapitálových fondov z príspevkov. V účtovníctve sú nazývané ako ostatné kapitálové fondy, účet 413. Predstavujú dobrovoľné posilnenie vlastného imania spoločnosti jej spoločníkmi. Obchodný zákonník už pred novelou pracoval s pojmom takzvaných iných vlastných zdrojov, ku ktorým kapitálové fondy z príspevkov patria, ale teraz sú už aj upravené. A na tieto zmeny v Obchodnom zákonníku nadväzuje aj zmena v účtovných predpisoch – zákone o účtovníctve, postupoch účtovania pre podnikateľov a v opatreniach k účtovnej závierke podnikateľov. Negatívne však vnímam novú úpravu prerozdelenia, respektíve výplaty týchto kapitálových fondov naspäť spoločníkom. Ak sa totiž prerozdelia takým spoločníkom spoločnosti, ktorí ich neuskutočnili, povedzme preto, lebo akcie spoločnosti nadobudli kúpou od dovtedajších spoločníkov, a teda kúpna cena zohľadňovala aj existenciu kapitálových fondov, budú ich účtovať ako výnos a budú ich musieť zdaniť.

Poďme k negatívnym zmenám. Ktoré to sú?

Ako negatívnu zmenu vnímam aj sťaženie zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností, ktoré priniesla tiež novela Obchodného zákonníka. V snahe zabrániť rôznym špekuláciám pri týchto transakciách budú novými vecnými i administratívnymi požiadavkami postihnuté tie obchodné spoločnosti, ktoré tieto transakcie robia s čistým úmyslom. A v kombinácii s novou úpravou zdaňovania pri zlúčení, splynutí a rozdelení (zdaňovať sa bude rozdiel medzi doterajšou účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich reálnou hodnotou), ktorú tiež vnímam veľmi negatívne, to počet týchto transakcií v budúcnosti zníži.

Štát po novom hrozí prísnou sankciou – zrušením živnosti za vážne prehrešky ako nezaúčtovanie a zatajovanie príjmov. To sa týka živnostníkov. Čo pri podobnej činnosti hrozí firmám?

Táto sankcia sa netýka len živnostníkov, ale aj firiem.

Archivácia je možná nielen v písomnej, ale aj v technickej forme, takže predĺženie lehoty archivácie nemusí vždy znamenať enormný nárast požiadaviek na skladové priestory.

 

Stiahnuť PDF