Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

Dátum školenia
30. nov
2017
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2017?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch.
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.
Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
Program

09.30 – 10.00 registrácia
10.00 – 11.30 seminár
11.30 – 11.50 prestávka, občerstvenie
11.50 – 13.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie.

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business