Školenie je vhodné pre účtovníkov, ktorí majú skúsenosti s posudzovaním odložených daní a chcú si v tejto oblasti prehĺbiť svoje znalosti.

Dátum školenia
11. dec
2019
Účastnícky poplatok
200,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2019?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou.
  • Možnosť umorovania daňovej straty.
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok.
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty.
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch.
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti.
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní.
Lektori
Richard Farkaš
Partner
Audit
Program

12.30 – 13.00 registrácia
13.00 – 14.30 seminár
14.30 – 14.50 prestávka, občerstvenie
14.50 – 16.00 seminár

V poplatku je zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie.

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Chcete sa dozvedieť, ako úspešne riadiť projekt a nestratiť sa v definíciách, metódach, časových plánoch a prezentáciách? Riadite alebo ste súčasťou interných projektových tímov a chcete v tom byť efektívnejší? Chýba Vám školenie projektového manažmentu, ale nemôžete tomu venovať desiatky hodín?