Odložené dane predstavujú jednu z najzložitejších oblastí účtovníctva.

Dátum školenia
11. dec
2018
Účastnícky poplatok
200€
bez DPH
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
Slovenský

V posledných rokoch nastali mnohé zmeny pri daňovej uznateľnosti nákladov – napr. výdavky na niektoré náklady na marketingové štúdie, odplaty za sprostredkovanie, výdavky na poradenské a právne služby, osobné automobily so vstupnou cenou nad 48 000 €, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, zostavenie a overenie účtovnej závierky, výročnej správy a zostavenie daňového priznania a pod.

Aký bude vplyv týchto zmien na odložené dane k 31. decembru 2018?

Predmetom seminára sú odložené dane podľa slovenských právnych predpisov a podľa IAS 12 Income Taxes.

Školenie bude obsahovať nasledovné oblasti:

  • Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a záväzkov a ich daňovou základňou
  • Možnosť umorovania daňovej straty
  • Odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok
  • Pravdepodobnosť, posudzovanie budúceho vývoja dočasných rozdielov a umorovania daňovej straty
  • Odložené dane v súvislosti s finančnými investíciami v dcérskych, spoločných a pridružených podnikoch
  • Odložené dane pri zlúčení, splynutí, rozdelení, kúpe a vklade podniku alebo jeho časti
  • Najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri posudzovaní odložených daní
Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
Program

09.30 – 10.00 registrácia
10.00 – 11.30 seminár
11.30 – 11.50 prestávka, občerstvenie
11.50 – 13.00 seminár

V poplatku sú zahrnuté

školiace materiály, občerstvenie

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business