Dátum školenia
27. - 28. sep
2022
Účastnícky poplatok
495 €
bez DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Obsah

1. deň – Konsolidovaná účtovná závierka:

1. Povinnosť zostaviť KÚZ – podľa slovenských účtovných predpisov

a. Slovenské účtovné predpisy

b. Materský a dcérsky podnik, control concept

2. Oslobodenie od povinnosti zostaviť KÚZ

a. Na medzistupňoch skupiny

b. Z dôvodu  neprekročenia veľkostných kritérií

c. Z dôvodu nevýznamnosti dcérskeho podniku

d. Z dôvodu obmedzení pri dcérskych podnikoch

3. Konsolidovaná výročná správa

4. Overenie KÚZ a konsolidovanej výročnej správy audítorom

5. Uloženie a zverejnenie KÚZ a konsolidovanej výročnej správy

6. Zostavenie KÚZ – podľa IFRS

7. Zásady zostavenia

8. Metóda úplnej konsolidácie

a. Konsolidácia kapitálu

i. „Uznanie“ identifikovateľného majetku a prevzatých záväzkov

ii. Výpočet goodwillu a záporného goodwillu

b. Konsolidácia pohľadávok a záväzkov

c. Konsolidácia medzivýsledku

d. Konsolidácia nákladov a výnosov

e. Zmeny podielu materského podniku, bez straty control

f. Zmena metódy konsolidácie a odkonsolidácia

9. Metóda vlastného imania

10. Prepočet cudzej meny

11. Odložené dane

12. Osobitosti vo viacstupňovej skupine

 

2. deň – Kombinácie podnikov

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo časti podniku: 

1. Možnosti precenenia majetku a záväzkov na reálnu hodnotu

2. Kúpa a vklad podniku alebo časti podniku

a. Podnik, časť podniku

b. Účtovná hodnota, uznaná hodnota, reálna hodnota

c. Ocenenie reálnou hodnotou, vrátane nehmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou

d. Goodwill, záporný goodwill

3. Zlúčenie (A + B = A), splynutie (A + B = C), rozdelenie (A = B + C)

a. Zákon o účtovníctve

b. Obchodný zákonník

c. Rozhodný deň

d. Mimoriadna účtovná závierka

e. Reálna hodnota majetku a záväzkov

f. Účet 416 – Oceňovacie rozdiely pri zlúčení, splynutí a rozdelení

g. Goodwill, záporný goodwill

h. Otváracia súvaha nástupníckej účtovnej jednotky

i. Zlúčenie sesterských spoločností, dcérskej do materskej, materskej do dcérskej

j. Úloha audítora

i. Preskúmanie výmenného pomeru

ii. Posúdenie, či záväzky neprevyšujú majetok – agreed upon procedures

4. Daňový dopad kombinácií podnikov

 

ležité informácie:

Registrácia je do 23.9.2022 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG Business Institute, na 8. poschodí.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Richard Farkaš
Retired Partner/Consultant
Audit
Zuzana Blažejová
Executive Director
Tax
Časový rozvrh:

1. deň 9.00 – 16.00 Konsolidovaná účtovná závierka

2. deň 9.00 – 12.00 Kombinácie podnikov

V poplatku je zahrnuté:

Malé občerstvenie počas krátkych prestávok (obed v poplatku nie je zahrnutý)

Viac informácií:

Monika Súkenníková

msukennikova@kpmg.sk

+421903907016

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.