Školenie zamerané na obchodné spoločnosti. Nový štandard je platný od 1. januára 2018, uplatňujete už nové postupy?

Dátum školenia
19. apr
2018
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo prináša nový štandard?

Nový štandard výrazne mení kritériá pre zatriedenie finančného majetku a účtovanie o znehodnotení
finančného majetku. Zatriedenie je závislé od posúdenia obchodného modelu a od posúdenia charakteristík peňažných tokov plynúcich z daného majetku.

Nový model pre znehodnotenie finančného majetku sa vzťahuje aj na pohľadávky z obchodného styku, leasingu a na zmluvné aktíva. Tento model predpokladá, že strata z finančného majetku (hoci i malá), môže vzniknúť vždy. Dá sa očakávať, že opravné položky k finančnému majetku budú vyššie a volatilnejšie.

Štandard tiež prináša nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo, ktoré sa viac priblížili bežnej praxi riadenia rizík. Zabezpečovacie účtovníctvo sa tak môže stať omnoho viac využívaným. Nový štandard tiež môže zásadne ovplyvniť podmienky v úverových zmluvách medzi obchodnými spoločnosťami a bankami. Nové požiadavky sú účinné od 1. januára 2018.

Čo ponúkame?

Vysvetlenie nových princípov IFRS 9 použitím ilustratívnych príkladov špecifických pre obchodné spoločnosti, ktoré zahŕňajú:
– Definíciu obchodného modelu.
– Definíciu charakteristík peňažných tokov (SPPI kritérium).
– Zmeny v zatriedení finančného majetku.
– Model očakávaných strát ako nový model v IFRS 9.
– Definíciu zlyhania a významného zvýšenia kreditného rizika.
– Praktické zjednodušenia pre očakávané straty podľa štandardu.
– Nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo a zjednodušenia oproti pôvodnému stavu.
– Aké zmeny je možné očakávať v úverových zmluvách od bánk.
– Nové požiadavky na zverejnenia v účtovnej závierke.
Možnosť voľnej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.

Lektori
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje.

DÁTUM UZATVORENIA REGISTRÁCIE
Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business