Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky na zverejnenia v závierke. Hodnotné informácie získajú aj vedúci pracovníci, ktorí chcú poznať dopad nového štandardu na biznis ich spoločnosti a tiež pracovníci poisťovní, ktorí sa naučia, aká je interakcia medzi štandardom IFRS 17 a IFRS 9.

Dátum školenia
12. jún
2019
Účastnícky poplatok
330 € bez DPH / osoba
396 € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo prináša nový štandard?

Nový štandard výrazne mení kritériá pre zatriedenie finančného majetku a účtovanie o znehodnotení finančného majetku. Zatriedenie je závislé od posúdenia obchodného modelu a od posúdenia charakteristík peňažných tokov plynúcich z daného majetku.

Nový model pre znehodnotenie finančného majetku sa vzťahuje aj na pohľadávky z obchodného styku, leasingu a na zmluvné aktíva. Tento model predpokladá, že strata z finančného majetku, hoci i malá, môže vzniknúť vždy. Dá sa očakávať, že opravné položky k finančnému majetku budú vyššie a volatilnejšie.

Štandard tiež prináša nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo, ktoré sa viac priblížili bežnej praxi riadenia rizík. Zabezpečovacie účtovníctvo sa tak môže stať omnoho viac využívaným.

Nový štandard tiež môže zásadne ovplyvniť podmienky v úverových zmluvách medzi obchodnými spoločnosťami a bankami.

Nové požiadavky sú pre obchodné spoločnosti účinné od 1. januára 2018 a poisťovne sa nimi začnú riadiť od 1. januára 2022.

Čo ponúkame?

Naši odborníci vysvetlia nové princípy IFRS 9 na príkladoch z praxe. Vyberú pritom také, ktoré budú charakteristické pre poisťovne aj obchodné spoločnosti.

Obsah školenia:

  • Definícia obchodného modelu
  • Definícia charakteristík peňažných tokov (SPPI kritérium)
  • Zmeny v zatriedení finančného majetku
  • Model očakávaných strát ako nový model v IFRS 9
  • Definícia zlyhania a významného zvýšenia kreditného rizika
  • Praktické zjednodušenia pre očakávané straty podľa štandardu
  • Nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo a zjednodušenia oproti pôvodnému stavu
  • Súvislosti medzi IFRS 17 a IFRS 9
  • Nové požiadavky na zverejnenia v účtovnej závierke

Možnosť voľnej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.

Lektori
Michal Maxim
Senior Manager
Audit
Program

08:30 – 09:00 Registrácia
09:00 – 12:00 Seminár
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 16:00 Seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje.

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Chcete si zjednodušiť a zautomatizovať finančný aj manažérsky reporting? Prihláste sa na interaktívne školenie zamerané na praktickú prácu s aplikáciou Power BI pod vedením našej skúsenej lektorky.

Školenie Power BI – ONLINE

Cítite sa vyčerpaná a máte pocit, že si všetko musíte urobiť sama? Stáva sa Vám, že sa dostávate do vyčerpávajúcich sporov s kolegami či mužmi v súkromí? Chceli by ste si zjednodušiť život a pritom dosahovať rovnaké alebo lepšie výsledky?

Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.