Seminár je určený pre ľudí zostavujúcich účtovnú závierku, ktorí sa chcú dozvedieť, aké sú praktické požiadavky štandardu, či už ide o účtovanie alebo vykazovanie. Hodnotné informácie získajú aj vedúci pracovníci, ktorí chcú poznať dopad nového štandardu na biznis poisťovní.

Dátum školenia
25. nov
2020
Účastnícky poplatok
150 €
bez DPH/osoba
Miesto
online

Jazyk
slovenský

Čo prináša štandard IFRS 9?

Štandard IFRS 9 výrazne mení kritériá pre zatriedenie finančného majetku a účtovanie o znehodnotení finančného majetku. Zatriedenie je závislé od posúdenia obchodného modelu a od posúdenia charakteristík peňažných tokov plynúcich z daného majetku.

Model pre znehodnotenie finančného majetku sa vzťahuje aj na pohľadávky z obchodného styku, leasingu a na zmluvné aktíva. Tento model predpokladá, že strata z finančného majetku, hoci i malá, môže vzniknúť vždy. Dá sa očakávať, že opravné položky k finančnému majetku budú vyššie a volatilnejšie.

Štandard tiež prináša nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo, ktoré sa viac priblížili bežnej praxi riadenia rizík. Zabezpečovacie účtovníctvo sa tak môže stať omnoho viac využívaným.

Požiadavky štandardu sú pre obchodné spoločnosti účinné od 1. januára 2018 a poisťovne sa nimi začnú riadiť od 1. januára 2023.

Čo ponúkame?

Naši odborníci vysvetlia princípy IFRS 9 na príkladoch z praxe. Vyberú pritom také, ktoré budú charakteristické pre poisťovne.

Obsah školenia:

  • Definícia obchodného modelu
  • Definícia charakteristík peňažných tokov (SPPI kritérium)
  • Zmeny v zatriedení finančného majetku
  • Model očakávaných strát ako nový model v IFRS 9
  • Definícia zlyhania a významného zvýšenia kreditného rizika
  • Praktické zjednodušenia pre očakávané straty
  • Nové požiadavky na zabezpečovacie účtovníctvo a zjednodušenia oproti pôvodnému stavu
  • Súvislosti medzi IFRS 17 a IFRS 9
  • Požiadavky na zverejnenia v účtovnej závierke

Možnosť moderovanej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.

 

Dôležité informácie:

Školenie bude prebiehať online cez MS Teams od 9.00 do 12.00. Rezervujte si miesto čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Registrácia je do 24.11.2020 do 16.00.

Ak nemáte nainštalovaný MS Teams, tiež sa môžete školenia zúčastniť, video hovor budete mať pomocou Vášho prehliadača. Spolu s pozvánkou Vám pošleme aj link na školenie. Počas webinára sa môžete pýtať otázky pomocou chat-u alebo mikrofónu. Po prihlásení sa na webinár si prosím vypnite mikrofón a pre osobnejší kontakt uvítame zapnutú kameru. Poplatok za školenie budeme fakturovať až po ukončení školenia. V prípade otázok, prosím, kontaktujte Moniku Súkenníkovú na msukennikova@kpmg.sk.

Lektori
Michal Maxim
Associate Partner
Audit and ESG Assurance
Čas školenia:

9:00 – 12:00

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business