Úvod do problematiky a základné požiadavky.

Dátum školenia
13. mar
2018
Účastnícky poplatok
165,- €
bez DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park

Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava

Jazyk
slovenský

Čo prináša nová legislatíva?

Nová legislatíva zjednocuje princípy a požiadavky na ochranu osobných údajov v prostredí Európskej únie (General Data Protection Regulation – GDPR). Napriek tomu, že existujúca legislatíva v SR u dlhší čas obsahovala viaceré požiadavky obsiahnuté v GDPR, súlad so súčasne platným zákonom neznamená automatický súlad s novým právnym stavom.

Jeden z kľúčových aspektov novej úpravy je významný posun v zabezpečovaní súladu s legislatívou. GDPR kladie na spoločnosti jednoznačnú povinnosť aktívne preukázať, že je v súlade s požiadavkami legislatívy. To podstatným spôsobom zvyšuje nároky na dokumentáciu prostredia spracúvania osobných údajov v spoločnosti a prijatých opatrení na zabezpečenie súladu.

Okrem obsahových zmien v definíciách, napríklad v oblasti právneho základu pre spracúvanie osobných údajov, legislatíva prináša aj nové pojmy a požiadavky. Medzi takéto požiadavky patrí napríklad formálne posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov v prípade spracovania s vysokým rizikom pre práva fyzických osôb, právo na prenosnosť osobných údajov alebo povinnosť ohlásiť porušenie ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov do 3 dní od zistenia, že porušenie nastalo.

Nové požiadavky sú plne účinné od 25. mája 2018.

Čo ponúkame?

Prakticky orientovaný úvod do novej legislatívy, umožňujúci získať prehľad o novej legislatíve a
– prehľad hlavných požiadaviek legislatívy,
– hlavné rozdiely v požiadavkách oproti súčasnej legislatíve,
– prehľad typických oblastí spracúvania osobných údajov v spoločnostiach.
Možnosť voľnej diskusie s ostatnými spoločnosťami za účelom priblíženia sa najlepšej praxi.

Lektori
Pavol Adamec
Executive Director
Risk & Compliance Services
Miroslav Kober
Miroslav Kober
senior konzultant
KPMG na Slovensku
Program

08:30 – 09:00 registrácia
09:00 – 10:30 seminár
10:30 – 11:00 prestávka
11:00 – 12:30 seminár

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály,
občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Jarošová
kristinajarosova@kpmg.sk

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business