Ste zodpovedný za rozpočet za svoje oddelenie a vždy váhate podľa čoho rozdeliť položky do jednotlivých mesiacov? Zúčastňujete sa stretnutí, kde sa prezentujú výsledky spoločnosti, ale nie vždy dobre rozumiete prezentovaným číslam?

Dátum školenia
3. máj
2022
Účastnícky poplatok
330 € bez DPH/osoba
396 € s DPH/osoba
Miesto
KPMG Conference Centre, River Park
Jazyk
Slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie Financie pre nefinančníkov je určené pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri ich každodennej práci. Sú to pracovníci v oblasti práva, výroby, logistiky, ľudských zdrojov alebo financií bez predošlej praxe. Porozumenie základných finančných princípov, finančných výkazov a manažérskeho účtovníctva im pomôže v ich práci, rozhodovaní, tvorbe rozpočtu a potenciálne v ďalšom kariérnom postupe.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané na základné finančné princípy podvojného účtovníctva podľa slovenských účtovných predpisov a aj medzinárodných štandardov IFRS.

Školenie začína od základov podvojného účtovníctva a prechádza k zložitejším témam ako opravné položky, rezervy a ostatné položky účtovnej závierky na modelovom príklade – súvaha, výkaz ziskov a strát a výkaz peňažných tokov. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch z praxe.

Súčasťou školenia je úvod do analýzy finančných výkazov a prípadová štúdia.

Školenie je praktické a poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Ak ste členom ACCA, za účasť na tomto školení získate 6 CPD.

Obsah školenia

– úvod do finančného účtovníctva,
– rozdiely medzi finančným a manažérskym účtovníctvom,
– koncepčný rámec a základné princípy podvojného účtovníctva,
– princíp časového rozlíšenia,
– odpisovanie dlhodobého hmotného majetku,
– prevádzkové a kapitálové výdavky,
– pochybné a nedobytné pohľadávky,
– oceňovanie zásob,
– tvorba rezerv,
– účtovná závierka a jej interpretácia,
– úvod do analýzy finančných výkazov na prípadovej štúdii
– praktické príklady.

 

ležité informácie:

Registrácia na školenie je otvorená do 2.5.2022 do 14.00.

Školenie bude prebiehať prezenčne v našich priestoroch KPMG, na 8. poschodí. Pokiaľ by sa situácia akokoľvek zmenila, budeme vás včas informovať a presunieme školenie do online priestoru cez MS Teams.

Poplatok za školenie budeme fakturovať až po jeho ukončení.

Lektori
Tatiana Hargašová
Director
Head of KPMG Business Institute
Povedali ste o nás

„Tatiana je príjemná lektorka, používala zaujímavé a jasné príklady z praxe, z mojej strany super.“

„Lektorka bola maximálne efektívna a školenie bolo veľmi prospešné.“

„Celkový prístup lektorky bol vynikajúci, každú tému vysvetlila a priblížila príkladom, čo prispelo k lepšiemu pochopeniu témy.“

Program

08:50 – 09:00 registrácia
09:00 – 12:00 seminár
12:00 – 13:00 obedňajšia prestávka
13:00 – 15:30 seminár

Viac informácií

Monika Súkenníková
msukennikova@kpmg.sk
+421 903907016

Ďalšie školenia

Hľadáte školenie, ktoré efektívnou a hravou formou trénuje Vaše kritické myslenie, prácu v tíme, vyjednávanie, komunikačné zručnosti a schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam s prepojením na finančnú gramotnosť a tvorbu rozpočtov?

KPMG Game of Business